تمامی پروژه ها

ارزیابی چندجانبه خطر از لحاظ سازه ای و غیرسازه ای برای بیمارستان ها و اماکن بهداشتی منتخب

ایران | 2019

خدمات جامع مشاوره برای مجتمع تجاری چند منظوره اطلس پلازا

ایران | 2017