بازنگری طرح جامع و تفصیلی شهر عثمانیه و طراحی شهری و بازآفرینی مرکز شهر عثمانیه

موقعیت پروژه

ترکیه، عثمانیه

تاریخ شروع

آوریل 2023

مدت زمان خدمات مشاوره

12 ماه

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

(شرکت وستا زیرمجموعه شرکت پروتک-یابی ترکیه در این پروژه بوده است)

کارفرمایان

شهرداری عثمانیه

در جریان زمین لرزه­‌ 6 فوریه 2023 ترکیه، محدوده استان و به ویژه شهر عثمانیه دچار آسیب‌های جدی گردید. برای اجرای برنامه‌ریزی پس از وقوع حادثه در سطوح مختلف برای شهرداری عثمانیه، سه سطح کلی از اقدامات تعریف شد. محدوده مورد مطالعه در سطح اول کل استان عثمانیه را در بر می‌گرفت. سطوح دوم و سوم بر شهر عثمانیه و 50 هکتار از مرکز شهر عثمانیه (ناحیه بازار) متمرکز شده بود.

اهداف اصلی پروژه به شرح زیر تعریف شده بود:

 • ارزیابی و به روز رسانی مخاطرات طبیعی در سطح استان و شهر عثمانیه با تاکید بر مخاطرات زلزله، روانگرایی و سیل
 • همپوشانی مخاطرات و تهیه نقشه چند خطری برای شهر و استان عثمانیه
 • تطبیق پهنه بندی طرح جامع شهر عثمانیه (۲۰۱۷) با نقشه چند خطری و ارائه پیشنهادات در رابطه با بهبود ضوابط و مقررات پهنه‌بندی شهر
 • بازآفرینی مجدد مرکز شهر عثمانیه با در نظر گرفتن معیارهایی از قبیل ارتقای تاب‌آوری، تقویت شاخص‌های پایداری، باززنده‌سازی و بهبود حیات اجتماعی و اقتصادی مرکز شهر عثمانیه
 • ارائه راهکارهای اجرايي، تامين مالي و بازاريابي شهري و پیشنهاد پروژه‌های سرمايه‌گذاري برای کارآمدسازی توان اقتصادي شهر.

مهمترین فعالیت­هایی که توسط شرکت وستا آبادگران بی‌مرز برای دستیابی به اهداف طرح انجام گردید به شرح زیر بوده است:

 • ارزیابی و ارائه نقشه خطر لرزه‌ای، خطر روانگرایی و خطر سیل برای محدوده شهر و استان عثمانیه
 • بازنگری طرح توسعه و عمران (جامع) شهر عثمانیه (مقیاس 5000/1)، بازنگری ضوابط و مقررات پهنه‌بندی و کاربری اراضی و تهیه طرح الحاق اراضی شهری برای شهر عثمانیه با توجه به تحلیل خطر، تحلیل‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره.
 • تهیه طرح بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و چارچوب طراحی شهری برای احیا و نوسازی مرکز شهر عثمانیه برای محدوده 50 هکتاری با در نظر گرفتن معیارهای بهبود سیما و منظر شهری، توسعه اقتصادی، نوآوری، پایداری و ارتقای تاب‌آوری و زیست پذیری در مقیاس 2000/1.
 • بازنگری طرح تفصیلی یکپارچه شهر عثمانیه (مقیاس 1000/1) و تهیه و تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
 • ارائه جزئیات طراحی شهری پس از تایید طراحی مفهومی توسط شهرداری عثمانیه به همراه ارائه طراحی جزئیات معماری 5 پروژه شاخص با کاربری‌های اداری، تجاری و فرهنگی در مرکز شهر در مقیاس 1000/1 و 500/1.
 • تهیه و ارائه طراحی سه بعدی به همراه ساخت انیمیشن طراحی با جزئیات برای دو محور شهری داخل محدوده 50 هکتاری در مقیاس 500/1 و 100/1.
 • انجام مطالعات توجیهی اقتصادی، تحقق‌پذیری، تامین مالی و بازاریابی شهری و ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در مورد کلیه طرح ها و جزئیات طراحی تفصیلی انجام شده برای مرکز شهر عثمانیه