بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها (بهتاب) و ارزیابی سازه‌ای و غیرسازه‌ای مراکز بهداشتی منتخب بر مبنای مخاطرات چندگانه

موقعیت پروژه

ایران

نوع بناها

بیمارستان، مراکز مراقبت‌های بهداشتی

تاریخ شروع

اکتبر 2018

مدت زمان خدمات مشاوره

12 ماه

مساحت

600,000 متر مربع

شرکای پروژه

شرکت مهندسین مشاور پردیس روز

کارفرمایان

وزارت بهداشت ایران – دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد ایران

شرح پروژه:

پروژه بهتاب برای بهبود تاب‌آوری مراکز بهداشتی و درمانی، از رویکردی کل‌نگر استفاده کرده است که ابعاد مختلف طراحی مراکز بهداشتی را در بر می‌گیرد. این رویکرد شامل:

 • تجزیه و تحلیل خطر زلزله
 • ارزیابی سریع چشمی
 • ارزیابی دقیق سازه و مقاوم‌سازی
 • ارزیابی و مقاوم‌سازی اجزای غیرسازه‌ای
 • تحلیل عملکردی وضعیت موجود
 • تحلیل در مقیاس شهری
 • تهیه طرح‌های سرمایه‌گذاری

خدمات ارائه شده:

 • ارزیابی سریع چشمی 600,000 مترمربع سازه بیمارستانی (75 بیمارستان) و 50,000 مترمربع مرکز مراقبت‌های بهداشتی (تقریباً 100 مرکز مراقبت های بهداشتی)
 • ارزیابی اولیه مهندسی 160,000 متر مربع سازه بیمارستانی (20 بیمارستان) و 22,500 مترمربع مرکز مراقبت‌های بهداشتی (45 مرکز مراقبتهای بهداشتی)
 • تجزیه و تحلیل مهندسی تفصیلی 160,000مترمربع سازه بیمارستانی (20 بیمارستان) و 22,500 مترمربع مرکز مراقبت‌های بهداشتی (45 مرکز مراقبتهای بهداشتی)
 • جمع‌بندی داده‌های میدانی و تهیه لیست اطلاعات الزامی برای ادامه مطالعات
 • کنترل سازه‌های بیمارستانی بر اساس آیین‌نامه زلزله ایران
 • تعیین هدف عملکرد، عملکرد موجود و سطوح خطر
 • مدل‌سازی و تحلیل سازه‎ها
 • تجزیه و تحلیل هزینه – فایده اقدامات توصیه شده
 • تهیه صورتحساب مقادیر و اسناد مناقصه

شرح مراحل انجام پروژه:

 • ارزیابی آسیب‌پذیری و ریسک برای تعدادی از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی
 • تجزیه و تحلیل مقدماتی مهندسی و سپس تجزیه و تحلیل دقیق مهندسی برای تعداد منتخبی از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی براساس خروجی مرحله قبل
 • توسعه طرح‌های مقاوم‌سازی، ارتقاء معماری و طراحی بهره‌وری انرژی
 • ارزیابی اجزای غیرسازه‌ای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی
 • تجزیه و تحلیل تاب‌آوری شهری