Main

گزارش ارزیابی جامع تأثیرات پروژه‌های شهرداری کلانشهر اردو بین سال‌های 2019 تا 2023

موقعیت پروژه

ترکیه، اردو

تاریخ شروع

فوریه 2023

مدت زمان خدمات مشاوره

12 ماه

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

(شرکت وستا زیرمجموعه شرکت پروتک-یابی ترکیه در این پروژه بوده است)

کارفرمایان

شهرداری اردو

هدف این پروژه مطالعاتی ارزیابی تأثیر پروژه‌های اصلی شهری بود که بین سال‌های 2019 و 2023 در منطقه کلانشهری اردو انجام شد. ارزیابی تاثیر (IA) یک روش رسمی و مبتنی بر مشاهده است که اثرات بالقوه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پروژه ها را ارزیابی می‌کند.

علاوه بر این، یکی از اهداف این ارزیابی، ارائه درک بهتر از عملکرد شهرداری در طول سال‌های 2019-2023 بود. همچنین این ارزیابی به میزان تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) نیز توجه ویژه داشت.

در این مطالعه جنبه هایی مانند رضایت شهروندان، تغییر در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و میزان ارزش افزوده شهر به واسطه پروژه‌های انجام شده مورد توجه قرار گرفت.

یافته‌های این مطالعه بینش‌های ارزشمندی را برای تلاش‌های آینده با هدف حصول اطمینان از پیشرفت شهرداری کلان‌شهر اردو (OMm) به سمت پایداری و رفاه ارائه می‌کند.

در مهندسین مشاور وستا، عوامل مختلفی از جمله تغییر در ارزش افزوده شهر، تغییر در رضایت شهروندان و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را به منظور انجام ارزیابی‌های تاثیر در نظر گرفته شد و بر این اساس برنامه راهبردی اردو با تاکید بر چشم انداز OMM به عنوان کلانشهری امن و بسیار جذاب برای تولید اقتصادی و سرمایه گذاری ، مجموعه‌ای از معیارها و شاخص‌ها تعریف شد و نتایج ارزیابی تأثیر پروژه ها برای حمایت از تحقق چشم‌انداز شهرداری کلان‌شهر اردو و تضمین آینده‌ای موفق ارائه گردید.

این مطالعه شامل دو مؤلفه اصلی بود: 1. ارزیابی تأثیر پروژه ها 2. اعتبارسنجی مالی شهر

  1. ارزیابی تأثیر پروژه‌ها

مؤلفه اول بر روی انجام ارزیابی تأثیر فعالیت‌های شهرداری کلان‌شهر اردو از سال 2019 تا 2023 متمرکز بود. این مطالعه شامل فعالیت های اولیه زیر بود:

در تحلیل مقدماتی؛ یک فهرست و طبقه بندی جامع از پروژه‌های اجرا شده در OMM از سال 2019 تا 2023 ایجاد شد.

یک نظرسنجی مبتنی بر پرسشنامه رضایت شهروندی را برای جمع‌آوری اطلاعات از افراد در رابطه با پروژه‌هایی که بین سال‌های 2019 تا 2023 اجرا شده‌اند، انجام شد. نتایج نشان داد که شهرداری کلانشهر اردو در اجرای پروژه‌های آینده‌محور (از سال 2019 تا 2023) و افزایش اعتماد بین شهروندان و مقامات شهرداری بسیار موفق بوده است.

 همچنین یک ارزیابی از پایداری با استفاده از ابزار SDGs (توسعه یافته توسط سازمان ملل متحد) انجام شد تا کارایی طرح‌های اجرا شده را از دیدگاه حرفه‌ای تأیید شود. پروژه‌های انجام‌شده توسط OMM به طور کامل به شش هدف توسعه پایدار از جمله برابری جنسیتی، آب سالم و بهداشتی، اقدام برای تغییرات اقلیمی، کاهش فقر، و انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک دست یافتند. شایان ذکر است که طرح هایی مانند «پروژه کربن فعال»، «تولید برق از زباله»، «تولید پلی اتیلن»، «خطوط آب شرب»، «فاضلاب شهری»، «ایجاد و فعالیت بازار اجتماعی» و … “پروژه FINVER” با توجه به اثر آنها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار به عنوان پروژه هایی با تاثیر بالا شناسایی شدند.

سپس در تخمین ارزش افزوده شهر ناشی از پروژه های انجام شده شهرداری، از محاسبه طریق خالص ارزش فعلی (NPV)، بازده اجتماعی هزینه‌های سرمایه‌گذاری (SROI) و نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان رویکردهای اصلی، کمی‌سازی صورت گرفت. در آخر نیز برنامه ریزی راهبردی، نقشه راه و توصیه های راهبردی برای 5 سال بعدی تدوین شد.

2-اعتبار سنجی مالی شهر

هدف اصلی این بخش از مطالعات، انجام یک تحلیل جامع از عملکرد اقتصادی، مالی، عملیاتی و سازمانی فعلی شهرداری کلانشهر اردو بود. با این تجزیه و تحلیل، هدف ما ارزیابی اعتبار OMM به منظور تعیین واجد شرایط بودن آن برای تامین مالی برای پروژه‌هایش بود.

 در تجزیه و تحلیل مشخصات اقتصادی، تجزیه و تحلیل جامعی از اقتصاد منطقه انجام شد، بینش هایی را در مورد سیاست های اقتصادی ارائه شد و چشم انداز سرمایه گذاری بالقوه را در منطقه ارزیابی گردید. ثبات مالی یک شهرداری یکی از عوامل کلیدی است که ظرفیت آن را برای میزان وام، و توان پرداخت بدهی کلی تعیین می کند. از این رو، بررسی دقیق وضعیت مالی فعلی شهرداری و نهادهای آن ضروری است.

این تحلیل باید شامل ارزیابی نقاط قوت و ضعف مالی آنها باشد. از یافته‌ها برای ارزیابی توانایی مؤسسات برای بازپرداخت بدهی‌ها در آینده و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد گزینه‌های تأمین مالی بالقوه استفاده شد. سپس با تحلیل مالی، نتایج اولویت بندی و بر بینش تحلیلی تأکید شد. علاوه بر ارائه داده های مالی، هدف ارائه بینشی در مورد ترکیب این عوامل اقتصادی و روند آنها، روشن کردن رابطه علت و معلولی بین آنها و ارائه تفاسیر بود.

پس از اتمام تحلیل های اقتصادی و گزارش های تحلیل مالی، اقدام به تهیه گزارش جامعی با عنوان «گزارش اعتبارسنجی» صورت پذیرفت. این گزارش نتیجه‌گیری نهایی را در رابطه با سطح اعتبار OMM در رابطه با جذب سرمایه ارائه می‌کند.