برنامه ریزی برای زیستگاه بر اساس اقلیم هوشمند برای شهر جدید کابل

موقعیت پروژه

افغانستان، کابل

تاریخ شروع

2021

مدت زمان خدمات مشاوره

در جریان می باشد …

مساحت

5000 هکتار

بازطراحی

400 ساعت

طرح های سرمایه گذاری

20 طرح

کارفرمایان

Aga Khan Agency for Habitat (AKAH)

پروژه شهر جدید کابل بر اساس مستر پلان جایکا در دو دوره تطبیقی ​​هر کدام 15 سال برنامه ریزی شد. در این طرح، هدف بررسی پلان شهر جدید کابل بر اساس اصول هوشمندی آب و هوا و مقرون به صرفه بودن بودن می باشد.