آماده سازی طرح تفصیلی بازسازی و ساخت مجدد برای چند مدرسه عمومی

موقعیت پروژه

گرجستان ، ایمرتی

تاریخ شروع

2021

مدت زمان خدمات مشاوره

در جریان می باشد …

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

صندوق توسعه شهرداری گرجستان

هدف از این ماموریت توسعه طراحی دقیق، برآورد هزینه و اسناد مناقصه برای بازسازی و افزایش اقدامات بهره وری انرژی برای مدارس دولتی (از جمله تأسیسات و ساختمان های مرتبط که می توانند بخشی از مجموعه مدرسه باشند) در ایمرتی و شامل 5 مدرسه دولتی می باشد.