توسعه برنامه های اجرای سازگاری و کاهش مخاطرات آب و هوایی برای سازمان AKAH

موقعیت پروژه

افغانستان

تاریخ شروع

2020

مدت زمان خدمات مشاوره

8 ماه

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

AKDN

بخش های اصلی طرح این مشاوره :

ارزیابی ظرفیت بخش خصوصی برای فعال کردن سیاست AKAH GHG  و انعطاف پذیری در برابر تغییرات آب و هوایی در برنامه های اصلی AKAH از جمله ساخت و ساز، برنامه ریزی زیستگاه و برنامه توسعه (WASH، مدیریت یکپارچه زباله جامد، و غیره) که با بافت افغانستان مطابقت دارند.

توسعه فرآیند و دستورالعمل‌ها برای توسعه سبز و سازگاری با تغییرات آب و هوایی در برنامه‌های توسعه زیستگاه و ساخت و ساز ایمن و تاب‌آور  AKAH

توسعه برنامه تطبیقی ​​(پروژه ها، فعالیت ها، ابتکارات متناسب با شرایط افغانستان، مشارکت جامعه و نهادها) برای AKAH-A