ارزیابی خطر لرزه ای، آسیب پذیری سازه ای و ریسک و برنامه ریزی کاربری اراضی حساس به خطر در شهر پل خمری

موقعیت پروژه

افغانستان، پل خمری

تاریخ شروع

2020

مدت زمان خدمات مشاوره

9 ماه

مساحت

4373 هکتار

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

AKAH

افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان است و زلزله یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی است که زیرساخت های عمرانی و فعالیت های انسانی آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این پروژه بر بررسی خطر لرزه ای، آسیب پذیری زلزله و ارزیابی خطر، و برنامه ریزی کاربری زمین حساس به خطر شهر پلخمری، مرکز و بزرگترین شهر ولایت بغلان و دومین شهر بزرگ در شمال شرق افغانستان تمرکز دارد.