ارزیابی خطر لرزه‌ای، آسیب‌پذیری سازه‌ای و ریسک در شهر پل خمری

موقعیت پروژه

افغانستان، پل خمری

تاریخ شروع

2020

مدت زمان خدمات مشاوره

6 ماه

مساحت

4,373 هکتار

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

آژانس اسکان آقاخان (AKAH)

افغانستان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان است و زلزله یکی از مهم‌ترین مخاطرات طبیعی است که زیرساخت‌های عمرانی و فعالیت‌های انسانی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آسیب‌پذیری بالای ساختمان‌ها و طرح‌های پیشگیری و آمادگی در سطح پایین از دلایلی است که در زلزله‌های گذشته افغانستان خسارات شدیدی را به همراه داشته است.

اهداف کلی این پروژه استفاده از روش‌ها و ابزارهای پیشرفته برای موارد زیر بوده است:

  • تهیه نقشه خطر لرزه ای شهر پلخمری
  • ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌ها و ارزیابی ریسک شهر پلخمری
  • طرح کاربری اراضی حساس به خطر بر اساس خطر لرزه‌ای
  • مطالعات خطر، آسیب پذیری و ریسک (HVRA)
  • تحلیل سنجش از دور (مانند ریزش سنگ، رانش زمین، سیل و غیره) شهر پلخمری.
  • انکشاف مستر پلان تاب‌آوری شهر پلخمری

دو بخش اصلی پروژه که توسط کارشناسان شرکت وستا  انجام شده است عبارتند از:

  • ارزیابی خطر لرزه‌ای، آسیب‌پذیری ساختمان و ریسک شهر پلخمری شامل توسعه مدل لرزه‌خیزی و تابع آسیب‌پذیری
  • تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری ساختمان برای تمامی خطرات احتمالی لرزه‌ای