خدمات ویژه ارزیابی ریسک شهر فیض آباد

موقعیت پروژه

افغانستان، فیض آباد

تاریخ شروع

2019

مدت زمان خدمات مشاوره

5 ماه

مساحت

1.500.000 مترمربع

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

AKAH

برای مقابله با تهدید فزاینده ناشی از بلایای طبیعی، آژانس زیستگاه آقاخان (AKAH) تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند که مردم فقیر در محیط های فیزیکی زندگی می کنند که تا حد امکان از اثرات بلایای طبیعی ایمن باشد. ساکنانی که در مناطق پرخطر زندگی می‌کنند می‌توانند از نظر آمادگی و واکنش با بلایا کنار بیایند. این پیش بینی ها دسترسی به خدمات اجتماعی و مالی را فراهم می کند که منجر به فرصت های بیشتر و کیفیت بهتر زندگی می شود. در این راستا، شرکت وستا به همراه شرکت پروتک ترکیه، به عنوان شرکت مشاور برای ارائه گزارش از آسیب‌پذیری ساختمان ها و نیز ارزیابی ریسک شهر فیض آباد بر اساس نمونه‌گیری مناسب از تعداد موجودی ساختمان در بخش های مختلف شهر با AKAH شروع به همکاری کرد. هدف از این مطالعه توسعه طرح آسیب‌پذیری ساختمان ها و ارزیابی ریسک شهر فیض آباد با استفاده از روش‌شناسی و ابزارهای پیشرفته برای طرح زمین حساس به خطر و برنامه‌ریزی اضطراری است.