ارزیابی آسیب‌پذیری سازه ای و طراحی بیمارستان

موقعیت پروژه

افغانستان

تاریخ شروع

2014

مدت زمان خدمات مشاوره

2 ماه

مساحت

23000 مترمربع

کارفرمایان

Aga Khan Foundation (AKF), AKDN

آسیب پذیری زلزله و تحت خطر بودن چند بیمارستان و زایشگاه در ولایت فیض آباد به صورت کیفی و کمی، از طریق آزمایش بصری و غیر مخرب، با استفاده از طبقه بندی سازه و ویژگی های مربوط به پاسخ به زلزله، خسارات زلزله گذشته، سکونتگاه ها، در این پروژه ارزیابی شده است. ترک های موجود، مداخلات سازه ای موجود، اصلاح و تغییر کاربری، درجه نگهداری و سایر شاخص های ساختاری قابل مشاهده. آسیب های سازه ای در ساختمان ها مستند / عکس برداری شده و در فهرست موجودی قرار گرفته است.