بررسی فنی پتانسیل توسعه طرح تحول شهری برای دو منطقه در شهرداری های منتخب کلانشهرها

موقعیت پروژه

ترکیه

تاریخ شروع

2021

مدت زمان خدمات مشاوره

در جریان می باشد …

شرکای پروژه

شرکت Protek-Yapi ترکیه

کارفرمایان

بانک جهانی

طی دهه گذشته، ترکیه چندین اصلاحات نظارتی و نهادی را برای کاهش اثر مخاطرات لرزه ای آغاز کرد. مقیاس حمایت مالی و فنی مورد نیاز برای افزایش مقاومت لرزه ای مسکن در ترکیه بسیار زیاد است. علیرغم توسعه یک چارچوب قانونی برای حمایت از تحول شهری مبتنی بر مدیریت ریسک بلایا، ترکیه با چندین چالش سیاسی و مالی در حال انجام مواجه است. برای حمایت از آماده سازی پروژه تاب آوری شهری، برنامه پیشنهادی تاب آوری شهر (CRP) با بودجه TA از آماده سازی حمایت می کند.